על הפרוייקט

  • שנת סיום: 2014
  • מזמין: מכון ויצמן למדע
  • ניהול פרויקט: שביב הנדסה

  • מ”ר: 32,000

  • מידע נוסף: מבנה מחלקות