על הפרוייקט

  • שנת סיום: 2017

  • מזמין: עין שמר קרקעות בע”מ ועין שמר החזקות בע”מ
  • ניהול פרויטק: מסד עוז ניהול ופיקוח בע”מ

  • מ”ר: 22,000