קרית שרת, חולון

בטיוטת הסכם, בהליך אישור תב”ע מחוזית

64 יחידות קיימות

207 יח”ד מוצעות ושטחי מסחר

בצמוד לקווי הסעת המונים