תאריך פרסום: 7.8.23

תאריך עדכון אחרון: 7.8.23

תקנון שימוש באתר

1. כללי

1.1. קבוצת BST א.ע.ו. בע"מ (להלן: "הקבוצה"), מנהלת ומפעילה את אתר האינטרנט שכתובתו www.bst.co.il (להלן: "האתר" או "אתר האינטרנט"). השימוש באתר האינטרנט של הקבוצה כפוף לתנאים המפורטים מטה (להלן: "התנאים" או "תנאי השימוש").

1.2. דע כי עצם השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש במלואם. השימוש באתר מהווה אישור כי קראת והבנת את כל תנאי השימוש, וכי אתה מסכים להם ללא כל תנאי או הסתייגות. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם – אינך רשאי לעשות שימוש באתר והנך מתבקש להפסיק את השימוש באתר לאלתר.

1.3. כל המשתמש באתר מסכים כי לא תהיה לו כל טענה כלפי הקבוצה או מי מטעמה, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות המופיעות בתנאי שימוש אלה.

1.4. האחריות המלאה להכרת תנאי השימוש והשימוש באתר על פי תנאים אלו חלה בכל עת על המשתמש בלבד.

1.5. השימוש בלשון זכר היא מטעמי נוחות בלבד, האמור בתקנון חל על כל המינים.

2. שינוי התקנון ושינויים באתר

2.1. הקבוצה שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת כל הוראה מהוראות תקנון זה על פי שיקול דעתה הבלעדי. על המשתמשים האחריות לעיין בנוסח תקנון זה מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים.

2.2. כל שינוי שנערך בתקנון זה ייכנס לתוקפו בתום 15 ימים ממועד פרסומו באתר האינטרנט של הקבוצה. מועד הפרסום הראשון של תנאי תקנון זה יופיע בראש העמוד, לצד מועד העדכון האחרון.

2.3. הקבוצה עשויה לבצע שיפורים, שינויים והשמטות באתר עצמו ובמידע המוצג ומפורסם בו, בכל עת, ללא הודעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

3. המידע באתר

3.1. האתר מספק לציבור הרחב מידע כללי אודות הפעילות של הקבוצה, ובכלל זאת פרויקטים בשיווק, בבנייה או בביצוע, ובכלל זאת עדכונים, מידע שיווקי, תפעולי ופרסומי, ועוד (להלן: "המידע"). המידע באתר אינו מהווה בשום אופן הצעה מחייבת להתקשרות, המלצה או חוות דעת מקצועית או אחרת. כמו כן, האתר מאפשר חיפוש משרות פנויות בקבוצה.

3.2. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המידע, ההדמיות והתמונות המופיעים באתר מיועדים להתרשמות ולצרכי מידע כללי בלבד, ואין בפרסומם באתר משום התחייבות של הקבוצה, לרבות בקשר עם מפרטים, מידות, איורים וכל רכיב אחר כלשהו. פרטי ריהוט, אביזרים, ריצוף, פרגולות, מתקנים או כלים שמופיעים באתר או בהדמיות הם לצרכי המחשה בלבד ואינם בהכרח כלולים בדירה הנרכשת.

3.3. הקבוצה עושה כמיטב יכולתה כדי להבטיח שהמידע באתר יהיה מדויק ומעודכן בכל עת. עם זאת, אין ביכולתה של הקבוצה להיות אחראית לשלמות, מהימנות או נכונות המידע, ולהתאמתו למטרה או לשימוש מסוימים. לפיכך, כל המידע המוצג ומפורסם באתר ניתן "כפי שהוא" (as is) ללא כל אחריות מצד הקבוצה לשלמותו, נכונותו, דיוקו, מהימנותו, התאמתו למטרה או השימוש בו.

3.4. השימוש באתר הוא באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש, והקבוצה מסירה מעצמה כל אחריות באשר לשימוש באתר והסתמכות על המידע המוצג בו.

3.5. האתר עשוי לשלב ולכלול קישורים (hyperlinks) לאתרים המופעלים בידי צדדים שלישיים (להלן: "אתרים חיצוניים"). הקבוצה איננה שולטת או מפקחת על תוכנם של האתרים החיצוניים, לרבות המידע המוצג ומפורסם בהם. עצם שילובם של הקישורים באתר אינו מעיד על הסכמתה של הקבוצה, לא במפורש ולא במשתמע, לתוכנם של האתרים החיצוניים ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, ולכל היבט אחר בהם. הביקור באתרים החיצוניים הוא על אחריות המשתמש בלבד והקבוצה מסירה מעצמה כל אחריות, בעניין זה.

4. פורטל דיירים וספקים

4.1. פורטל הדיירים – האתר מציע לרוכשי נכסים מהקבוצה שירות של פורטל דיירים ייעודי המאפשר גישה נוחה לצפייה ומעקב וניהול של הליך רכישת דירה, לרבות פרטי הנכס הנרכש; פירוט התשלומים; מסמכים רלוונטיים כגון חוזה המכר, נוסח הטאבו; פניות הלקוח לקבוצה; ערבויות מכר. הדיירים יכולים לקבל מידע אודות הדירה שרכשו וכן לפנות לקבוצה בעניין זה (להלן: "פורטל הדיירים").

4.2. פורטל הספקים – האתר מציע לספקי הקבוצה שירות המאפשר צפייה, מעקב וניהול של ההתקשרות מול הקבוצה באמצעות פורטל ספקים ייעודי (להלן: "פורטל הספקים"). פורטל זה מאפשר לספק לצפות בפרטי ההזמנות ממנו; תעודות המשלוח; לעקוב אחר חשבוניות שהופקו; לעקוב אחר כרטסת התשלומים.

4.3. הכניסה לפורטל הדיירים ופורטל הספקים מותנית בהרשאת כניסה הכוללת שם משתמש וסיסמה הניתנים לכל רוכש וכל ספק באופן אישי ובהתאם לשיקולי הקבוצה. הקבוצה שומרת לעצמה את הזכות לבטל הרשאת כניסה של רוכש או ספק או להקפיא כניסה של רוכש או ספק שאינו עומד בתנאי תקנון זה.

4.4. המידע שניתן לצפייה באמצעות פורטל הדיירים והספקים הוא לצרכי נוחות, והסתמכותך על המידע המוצג בפורטל הדיירים והספקים היא על אחריותך בלבד.

4.5. בכל מקרה, המידע הקובע לעניין זכויותייך או חובותייך הוא המידע שברשות הקבוצה, ולא המידע שהמוצג בפורטלים.

4.6. השימוש בפורטל הדיירים והספקים כפוף גם להסכמתך למדיניות הפרטיות של הקבוצה.

5. זמינות האתר

5.1. הקבוצה משקיעה מאמצים רבים בתחזוקת האתר ושמה לעצמה למטרה להבטיח את זמינותו לציבור הרחב. עם זאת, אין ביכולתנו להבטיח ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם, יהיו חפים מכשלים או יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית או תקלות.

5.2. לא תהיה למשתמש באתר כל טענה או דרישה כלפי הקבוצה בכל הנוגע לאובדן, נזק או הפסד שייגרמו למשתמש, או לצד שלישי כלשהו, בגין סדירות האתר, זמינותו, תקינותו, תחזוקתו או כשלים שיתגלו בו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הקבוצה לא תישא באחריות לכך שהאתר לא יפעל או לא יהיה נגיש מכל סיבה שהיא, לרבות עקב תקלה או טעות שנבעו מפעולות הקבוצה או מי מטעמה.

6. מסירת פרטים לצורך יצירת קשר

6.1. ייתכן כי במסגרת השימוש באתר תבחר להשאיר פרטים אודותיך על מנת שנציגי הקבוצה יוכלו לחזור אליך עם פרטים נוספים. במקרה כאמור, אתה נותן את הסכמתך כי נציגי הקבוצה יחזרו אליך גם באמצעות שיחה טלפונית.

6.2. לא תהיה למשתמש באתר המשאיר את פרטיו לצורך יצירת קשר כל טענה או דרישה או תלונה כלפי הקבוצה בכל הנוגע לפנייה טלפונית אליו, לרבות ביחס להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

7. קניין רוחני

7.1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר והמידע הכלול בו, לרבות טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות הינן של הקבוצה בלבד, או שניתנה לה הרשאה בלעדית להשתמש בהם, והם מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות (להלן: "המידע המוגן").

7.2. אין להעתיק, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לפרסם, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר ולאחסן את המידע המוגן, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל דרך או אמצעי, בלא רשות מפורשת של הקבוצה.

8. שימושים אסורים

8.1. בעצם השימוש באתר אתה מתחייב לעשות שימוש הוגן וסביר באתר ובשירותים המוצעים בו ולא לבצע כל שימוש הפוגע באתר, בקבוצה ו/או במשתמשים אחרים ויכולתם לעשות שימוש באתר או בשירותים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הינך מתחייב שלא לעשות ולא לסייע לאחרים לעשות את הדברים הבאים:

8.1.1. לשלוח כל סוג של קוד מחשב או וירוס המתוכנן להרוס, להפריע, לחבל או להגביל את השימוש באתר ו/או בשירותים.

8.1.2. להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

8.1.3. לפגוע בכל דרך שהיא בזכויות צד שלישי, לרבות פגיעה בפרטיות, בזכויות קניין רוחני או כל זכות אחרת.

8.1.4. להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם לרבות תכנים מסחריים או פרסומיים.

8.1.5. למסור את פרטי הרשאת הכניסה שלך לפורטל הדיירים לאדם שאינו מורשה להיכנס לפורטל ו/או לכל משתמש אחר.

9. היעדר אחריות

9.1. הקבוצה או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזקים שיגרמו למשתמשים או לצדדים שלישיים, מכל סוג שהוא, לרבות נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים או תוצאתיים, מכל עילה משפטית, ובין היתר:

9.1.1. נזקים הנובעים מהסתמכות של משתמש או צד שלישי על המידע במופיע באתר;

9.1.2. נזקים אשר נובעים משימוש באתר;

9.1.3. נזקים אשר נובעים מתקלות טכניות – כגון קישוריות לאינטרנט, עומס קו או שרתים;

9.1.4. נזקים הנובעים מתקלות של ספקי האינטרנט וטלקומוניקציה;

9.1.5. נזקים הנובעים ממעשה, מחדל או רשלנות של ספקי האינטרנט, תקשורת טלפוניה, או ספקים אחרים.

10. שונות

10.1. על הוראות תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

10.2. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר או אי-השימוש בו, או בקשר עם הוראות תקנון זה, הוא אך ורק בבתי-המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו בלבד.

10.3. הקבוצה רשאית להמחות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיה לפי תנאי תקנון זה, או חלק מהן.

10.4. ככל שיקבע כי חלק כלשהו מתנאי תקנון זה אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה, אזי התנאים שתוקפם נשלל או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בתנאים תקפים הניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת התנאים המקוריים, ואילו יתר תנאי התקנון יישארו בתוקפם ככתבם וכלשונם.

10.5. הקבוצה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, או שיש לך חשש כי הרשאת הכניסה שלך לפורטל הדיירים נפרצה או נגנבה, או שיש לך שאלה כלשהי לגבי תקנון זה, אנא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי. באפשרותך ליצור עמנו קשר בטלפון שמספרו 09-7889161, בדוא"ל שכתובתו [email protected], או בדואר רשום לכתובת: פארק עסקים GREENWORK בית שוויץ (בניין E), קומת קרקע קיבוץ יקום 6097200.